Agenda algemene ledenvergadering 2016

Datum         : 11 juni 2016, Aanvang: 09.00
Locatie        : KC Zwolle in Marslanden te Zwolle, Anthony Fokkerstraat 9 (achter Tuinland)

AGENDA

1.    Opening/mededelingen
2.    Ingekomen stukken
3.    Notulen LV
4.    Notulen ALV
5.    Jaarverslag 2015 secretaris
6.    Financieel verslag 2015 en begroting 2016
7.    Verslag kascontrolecommissie – benoeming kascontrolecommissie
8.    Verslag wedstrijdsecretaris
9.    Commissieverslag FBC – pupbemiddeling- en herplaatsingscommissie
10. Bestuursverkiezing
        Aftredend niet herkiesbaar – Francis Wouters, Jacques Hassink, David Boomkamp en Henk Markesteijn
        Aftredend en herkiesbaar – Wilbert Wolters
        (tegen) Kandidaten voor bestuursfuncties kunnen zich tot uiterlijk 3 juni 2016 opgeven bij de secretaris 
        (art 20 lid 4 statuten). 
        Voorstel bestuur om het aantal bestuursleden terug te brengen naar 7.
11. Presentatie communicatie – bestuurstaken en bevoegdheden
12. Uitreiking bekers en certificaten
13. Rondvraag wvvtk
14. Sluiting