privacy

 

Hoe gaat de Griffonclub met uw persoonsgegevens om?

Zoals u wellicht hebt in media heeft gehoord wordt binnenkort een nieuwe privacy wet van kracht. Het gaat om de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die is gebaseerd  op Europese wetgeving. Wetgeving rondom privacy is niet nieuw, ook nu al gelden er bepaalde regels. Met de nieuwe wet  is sprake van een uitbreiding en versterking van de privacyrechten. 

Dit artikel is om u te informeren welke persoonsgegevens door de Korthals Griffonclub  worden bewaard, met welk doel dat gebeurt en aan wie en waarvoor de persoonsgegevens aan derden kunnen worden verstrekt.

 

Welke gegevens worden van u bewaard?

Om te beginnen zijn dat uw NAW gegevens (Naam, Adres, Woonplaats). Daarnaast uw telefoonnummer en mailadres voorzover u dat heeft verstrekt alsmede de naam van fokker van de pup en kennelnaam. Ook wordt de betaaldatum van de contributie(door de penningmeester) vastgelegd en het toegekende lidnummer.

De vereniging bewaart noch verwerkt zogenaamde bijzondere persoonsgegevens (bijvoorbeeld ras, godsdienst en gezondheid).

Hoe bewaren wij u persoonsgegevens

Zowel de ledenadministratie als de penningmeester hebben het ledenbestand in Excel. Daarnaast worden de gegevens die u invult op de inschrijfformulieren op de website (aanmelding / beëindiging lidmaatschap, inschrijven activiteiten) bewaard voor een periode van 1 jaar. 

=>Stamboom registratie door Henk Markesteijn???

Voor welk doel gebruiken wij uw gegevens?

  • Voeren van de ledenadministratie (registratie en actueel houden)
  • Verzenden van ons clubblad de Griffonnier
  • Uitnodigen voor de diverse activiteiten van de club
  • Financiële administratie (registreren contributie)
  • Informeren van Raad van Beheer

Voor het beheer van onze website maken we gebruik van de service provider Webnode, zij bewaren geen persoonsgegevens van bijvoorbeeld aanmelding lidmaatschap via de website of bij inschrijving voor verenigingsactiviteiten.

Met uw aanmelding als lid en de betaling van de jaarlijkse contributie geeft u  toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken voor bovenstaande doelen. De persoonsgegevens van leden van wie het lidmaatschap is beëindigd worden na een periode van drie jaar verwijderd.

Aan welke derden verstrekken wij de gegevens?

  • Raad van Beheer (verplicht, alleen NAW gegevens)
  • Editoo, onze huidige drukker van ons clubblad (alleen NAW gegevens)

Wat zijn de relevante rechten uit de nieuwe Privacy wet ten aanzien van persoonsgegevens die de Korthals Griffonclub van u heeft?

  • Recht op inzage (bestaand)
  • Recht op correctie en verwijdering (bestaand), uitgebreid met recht op vergetelheid
  • Recht op indienen van klacht

Heeft uw naar aanleiding van dit artikel vragen over uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met de penningmeester.