Verenigingsfokreglement

Het verenigingsfokreglement

Van de Nederlandse Korthals Griffon Club voor het ras Korthals Griffon

Goedgekeurd Raad van Beheer 05 maart 2014.
Let op, het te downloaden exemplaar inclusief ondertekening vindt u bij de documenten.

1. ALGEMEEN
1.1. Dit reglement van de Nederlandse Korthals Griffon Club, hierna te noemen de vereniging, beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras Korthals Griffon zoals deze zijn verwoord in de statuten, het huishoudelijk reglement en andere reglementen van de vereniging. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) is goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van de vereniging op 2 juni 2013. Inhoudelijke aanpassingen van het VFR kunnen uitsluitend plaatsvinden met instemming van de algemene ledenvergadering van de vereniging.
1.1.1 Het tot de datum van inwerkingtreding als bedoeld in artikel 10 geldende “Fokreglement” wordt per die datum vervangen door dit VFR.
1.2. Dit VFR geldt voor alle leden van de vereniging voor de Korthals Griffon.
1.3. Het bestuur van de vereniging verplicht zich, de door de Algemene Vergadering van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vastgestelde wijzigingen van het Kynologisch Reglement (KR), die betrekking hebben op dit Verenigingsfokreglement, terstond hierin door te voeren. In tegenstelling tot het gestelde in artikel 1.1 behoeven deze wijzigingen niet de goedkeuring van de algemene ledenvergadering van de vereniging. Dit ontslaat de individuele fokker niet van de plicht, zelf op de hoogte te zijn en te blijven van recente wijzigingen in het KR, ook als het bestuur van de vereniging hier in gebreke blijft.
1.4. Voor wat betreft de omschrijving van de in dit VFR genoemde definities gelden de omschrijvingen zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, c.q. voorzover daarmee niet in strijd die van de vereniging.
1.4.1 Voor wat betreft de omschrijving van de in dit VFR genoemde definities gelden tevens de omschrijvingen zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en de overige reglementen van de vereniging voorzover deze niet in strijd zijn met artikel 1.4.
1.5. Voor wat betreft de externe regelgeving gelden de regels zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, c.q. voorzover daarmee niet in strijd die van de vereniging.
1.5.1 Voor wat betreft de externe regelgeving gelden tevens de regels zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en de overige reglementen
van de vereniging voorzover deze niet in strijd zijn met artikel 1.5.
1.6. Inschrijving van een nest in de Nederlandse stamboekhouding (NHSB) door de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vindt plaats conform de regels zoals vastgelegd in het KR.

2. FOKREGELS
2.1. Verwantschapsbeperkingen: Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar zoon of haar kleinzoon. Pups, voortgekomen uit één van de genoemde combinaties, zullen niet in het NHSB worden ingeschreven (Artikel VIII.2 KR en Artikel III.14 lid 1l KR)
2.2. Herhaalcombinaties: Dezelfde oudercombinatie is maximaal tweemaal toegestaan.
2.2.1 Een tweede dekking met een zelfde oudercombinatie is pas toegestaan 24 maanden na de geboorte van het eerste nest en mits zich geen gezondheidsproblemen hebben geopenbaard bij de pups uit het eerste nest, zulks ter beoordeling van de FBC.
2.3. Minimale leeftijd reu: De leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet tenminste 2 jaren zijn.
2.3.1 Maximale leeftijd reu: De leeftijd van de reu op de dag van de dekking mag ten hoogste 10 jaren zijn.
2.4. Aantal dekkingen: De reu mag maximaal vier geslaagde dekkingen per kalenderjaar verrichten, met een maximum van één teef per week en met een totaal van maximaal zes geslaagde dekkingen van Nederlandse teven gedurende zijn leven. Als geslaagde dekking geldt een dekking waaruit minimaal één levende pup is voortgekomen en ingeschreven in het NHSB.
NB 1: In bijzondere omstandigheden zal een nest niet worden ingeschreven in het NHSB (artikel III.14 KR). Ook dan wordt uitgegaan van een geslaagde dekking.
NB 2: indien sperma wordt gebruikt van de reu voor kunstmatige inseminatie (KI), telt dit mee als een ‘dekking’.
2.5. Cryptorchide en monorchide: Cryptorchide of monorchide reuen zijn uitgesloten van de fokkerij.
2.6. Gebruik buitenlandse dekreuen: Gebruik door een lid van de vereniging voor een dekking van een niet in Nederlands eigendom zijnde reu, welke wel staat ingeschreven in een door de FCI erkende stamboekhouding, is onder voorwaarden toegestaan. Daar nog niet elk land dezelfde regels en/of normen hanteert, dient de buitenlandse reu minimaal aan fokvoorwaarden van de desbetreffende buitenlandse griffonclub te voldoen en aan met de regels die volgens dit VFR voor Nederlandse reuen gelden vergelijkbare regels, zulks ter beoordeling van “fokbegeleidingsscommisie” (FBC) van de vereniging.
2.7. Kunstmatige inseminatie (sperma van levende en/of overleden dekreuen): Als een fokker voor een dekking het sperma gebruikt van een nog in leven zijnde/of overleden dekreu, dan gelden voor deze dekking de regels van dit VFR alsof het een natuurlijke dekking van de dekreu betreft.

3. WELZIJNSREGELS (Artikel VIII.1 KR)
3.1. Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van 24 maanden heeft bereikt.
3.2. Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 72 maanden heeft bereikt.
3.3. Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 96 maanden heeft bereikt.
3.4. Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar vierde nest is geboren.
3.5. Een teef mag niet worden gedekt binnen 10 maanden na de dag van een dekking voor een vorig nest van die teef.
3.6 Een teef mag niet worden gedekt binnen 24 maanden na de dag van de dekking voor een voorvorig nest van die teef.

4. GEZONDHEIDSREGELS
4.1. Gezondheidsonderzoek (screening) ouderdieren: preventieve screening van ouderdieren moet, als het gaat om: HD onderzoek, ED onderzoek, oogonderzoek en doofheidonderzoek, plaatsvinden door deskundigen die erkend zijn door de Raad van Beheer conform de door de Raad van Beheer voor deze onderzoeken opgestelde en/of goedgekeurde onderzoeksprotocollen.
4.2. Verplicht screeningsonderzoek. Op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn binnen het ras geen gezondheidsproblemen vastgesteld. In het kader van de preventie van erfelijke afwijkingen moeten de ouderdieren vóór de dekking onderzocht worden op heupdysplasie (HD).
4.3. Aandoeningen: Fokken is alleen toegestaan met honden met een HD uitslag HD A (vrij) of HD B (overgangsvorm).
4.4. Diskwalificerende fouten: behoudens elders in het VFR genoemde fouten, zijn geen diskwalificerende fouten aangewezen.

5. GEDRAGSREGELS
5.1. Karaktereisen: Beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen zoals redelijkerwijs van het betreffende ras mag worden verwacht.
5.1.1 Met ouderdieren met afwijkend gedrag zoals schuwheid of agressiviteit mag niet worden gefokt.
5.2. Verplichte gedragstest: Voor dit ras is een verplichte gedragstest niet van toepassing.

6. WERKGESCHIKTHEID
6.1 In Nederland geregistreerde ouderdieren moeten in het bezit zijn van certificaten afgegeven door ORWEJA, waaruit blijkt dat ze in het bezit
zijn van: een veldwerkkwalificatie openklasse ZG; of een veldwerkkwalificatie in de jeugd ZG + een KNJV C diploma; of een KNJV B diploma;

7. EXTERIEURREGELS
7.1. Kwalificatie: Beide ouderdieren moeten minimaal, op een leeftijd van ten minste 18 maanden, één keer hebben deelgenomen aan een door de Raad van Beheer en/of FCI gereglementeerde clubmatch van de vereniging en daar minimaal de kwalificatie ZG op elke expositie te hebben behaald
7.1.1. Bij het bovenstaande lid 7.1 geldt dat ‘op elke expositie’, ziet op het aantal exposities dat is aangegeven en het minimaal aantal malen dat daaraan moet zijn deelgenomen. Op tenminste één bovenstaand genoemde clubmatch dient de kwalificatie ZG te zijn behaald.
7.2. Fokgeschiktheidskeuring: Fokgeschiktheidskeuringen zijn niet van toepassing.

8. REGELS AFGIFTE PUPS, WELZIJN PUPS
8.1. Ontwormen en enten: De fokker draagt zorg voor het deugdelijk ontwormen en inenten van de pups volgens gangbare veterinaire inzichten en voor een volledig door de dierenarts ingevuld en ondertekend Paspoort voor Gezelschapsdieren. De pups dienen bij aflevering adequaat ontwormd te zijn en zij dienen voorzien te zijn van een unieke ID transponder.
8.2. Aflevering pups: de pups mogen niet eerder worden afgeleverd dan op de leeftijd van 7 weken. Tussen de eerste enting en de overdracht aan de nieuwe eigenaar moeten minimaal 7 dagen zitten.

9. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
9.1. Dit reglement is niet van toepassing op nesten die geboren worden uit een teef gedekt op of voor de dag waarop dit reglement in werking treedt.
9.1.1 Het tot die datum geldende “:fokreglement” respectievelijk VFR van de vereniging blijft op die nesten van toepassing.
9.2. Gezondheidsuitslagen, exterieur-, gedrags- en/of werkkwalificaties die zijn afgegeven en/of voor de inwerkingtreding van dit reglement hebben plaatsgevonden, worden geacht onder de werking van dit reglement te zijn inbegrepen.
9.3. In bijzondere gevallen kan het bestuur van de vereniging, indien de belangen van het ras daardoor worden gediend, .op advies van de FBC van het bepaalde in dit VFR geheel of gedeeltelijk ontheffing verlenen. Deze ontheffing is schriftelijk en gemotiveerd. De FBC vermeldt een dergelijke ontheffing in haar jaarlijkse verslag..
9.4. Fokbegeleidingscommissie: De vereniging kent een Fokbegeleidingscommissie waarvan de taken, samenstelling en werkwijze zijn vastgelegd in het reglement FBC. Dit reglement FBC is een bijlage bij dit VFR en maakt daarvan deel uit.
9.5. Privileges voor de fokker: Een fokker die zich bij het fokken committeert aan de regels van dit VFR en het reglement FBC, mag in interne en externe uitingen
vermelden dat zijn nest “is gefokt in overeenstemming met het fokbeleid van de NKGC”. Hij heeft (al dan niet tegen een te betalen vergoeding) recht heeft op nestbeoordeling, pupbemiddeling en vermelding van het nest op de website van de NKGC.

10 INWERKINGTREDING
10.1. Dit Verenigingsfokreglement treedt in werking op 28 februari 2014 24.00 uur, danwel, als dat later is, om 24.00 uur van de dag waarop het reglement is goedgekeurd door het bestuur van de Raad van Beheer conform de artikelen 10 HR en VIII. 5+6KR.
10.1.1 Op de ALV van 2 juni 2013 is het VFR inhoudelijk goedgekeurd en is het bestuur gemachtigd door de Raad van Beheer geëiste niet inhoudelijke aanpassingen in het VFR aan te brengen. Het op 2 juni 2013 goedgekeurde VFR treedt in werking op 3 juni 2013 24.00 uur en vervangt het tot dat moment geldende “Fokreglement” van de vereniging en blijft van kracht tot het sub 10.1 genoemde moment, waarna het wordt vervangen door dit Verenigingsfokreglement..

Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Korthals Griffon Club op 2 juni 2013.

De Voorzitter – Drs. W. Wolters

De Secretaris – Drs. A. Kastelein

Translate »